Haber Detayı
31 Aralık 2010 - Cuma 00:28 Bu haber 2585 kez okundu
 
Bin hasta bulamayan hekim yandı
Arşiv Haberi
Bin hasta bulamayan hekim yandı

          BEYŞEHİR-Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının çalışma şartları belirlendi. Kayıtlı kişi sayısı 2 ay sonunda binin altına düşen hekimin işine son verilecek.   Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan, ''aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle bin kişinin altına düşmesi'' halinde sona erdirilebilecek.          Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasını taşıyan ''Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlandı.         Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanlar ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını kapsayan yönetmelik, 24 Kasım 2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesine dayanılarak hazırlandı. Yönetmeliğe göre, Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilecek. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar ise aile sağlığı elemanı olarak görev yapabilecek. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 75 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. 65 yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin Sağlık Kurulu raporu alma şartı aranacak. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeleri, Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkili olacak. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya il sağlık müdürüne devredebilecek. Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki mali yıl olacak. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemeyecek. Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamayacak. Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamayacak. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacak, ticari mümessil, ticari vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamayacak. YILLIK 30 GÜN İZİN HAKKI Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları yıllık 30 gün izin kullanacak. Kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılmayacak. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra 15 gün daha izin verilebilecek. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eşinin doğum yapması sebebiyle 15 gün izin alabilecek. Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta süreyle ücretli izin verilecek. Anneye, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam 1,5 saat süt izni verilecek. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi 180 günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesh olmuş sayılacak. Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilecek ya da sözleşmesini sona erdirebilecek. ÇALIŞMA SAATLERİ Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi 40 saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle zorunlu olacak. Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, 6 aylık aralıklarla denetlenecek. Sözleşme, ölüm halinde veya tabi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olması gerekenlerin sözleşmeleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan, ''Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi'' halinde sona erdirilecek. Bunun dışında, kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet Memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmenin sona erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi, çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi, mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz 10 gün görev başında bulunulmaması, sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde 180 günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi, eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi, menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi, gözaltına alınması veya tutuklanması halinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması gibi durumlarda da sözleşmeleri fesh edilecek. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilecek. YÖNETMELİK 1 OCAK 2011'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Yönetmelikte yer alan geçiş hükümlerine göre de aile hekimliği uygulamasına geçen illerde, aile hekimlerine ilin uygulamaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle, tavan ücretin yüzde 100'ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile sağlığı merkezi gideri olarak ödenecek. Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelikle, 27 Haziran 2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 
Kaynak: Editör:
Etiketler: bin, hasta, bulamayan, hekim, yandı
Yorumlar
Haber Yazılımı